Sắc lệnh 178 Sắc lệnh tổ chức ban liên lạc và kiểm soát Quân sự Việt-Pháp

Số, ký hiệu 178
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/09/1946
Ngày hiệu lực 25/09/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 38/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 178
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 178 ngày 10 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-1946 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội,

Chiểu Sắc lệnh số 150 ngày 15-8-1946 thiết lập chức vụ Đặc phái viên trong Quân sự Uỷ viên hội,

Chiểu theo Sắc lệnh số 177 ngày 10 tháng 9 năm 1946 sửa đổi Điều thứ 3 Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-1946 nói trên,

Theo đề nghị của Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất

Ban Liên lạc và Kiểm soát Quân sự Trung ương Việt-Pháp nay để thuộc quyền điều khiển của Đặc phái viên Quân sự Uỷ viên hội.

Điều thứ hai

Giúp việc Đặc phái viên trong công việc liên-kiểm sẽ có:

a) Một trưởng ban liên kiểm

b) Một Tổng Thư ký

c) Một hay nhiều Tham nghị

Điều thứ ba

Trưởng ban liên kiểm do Sắc lệnh bổ nhiệm, chiểu theo đề nghị của Tham mưu trưởng Quân Uỷ hội, Tổng Thư ký và Tham nghị do Tham mưu trưởng Quân uỷ hội cùng Đặc phái viên đề cử và do Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội ra nghị định bổ nhiệm.

Điều thứ tư

Ban Liên-kiểm Quân sự Việt-Pháp Trung ương gồm:

- Một Văn phòng do một bí thư điều khiển

- Một ty Tài liệu do một Trưởng ty điều khiển

- Một ty Phái viên do một Trưởng ty điều khiển

- Một phòng nhân viên và kế toán do một Chủ sự điều khiển.

Điều thứ năm

Ở mỗi địa phương có bộ đội Pháp đóng sẽ đặt một Ty Liên kiểm quân sự Việt-Pháp.

Điều thứ sáu

Những nhân viên của Ban Liên kiểm Trung ương và các Ty Liên kiểm địa phương sẽ do Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội bổ nhiệm và chọn trong các nhân viên thuộc bộ đội hoặc ngoài bộ đội theo Điều thứ 2.

Điều thứ bảy

Sự tổ chức và nhiệm vụ Ban Liên kiểm Trung ương và các Ty Liên kiểm địa phương, và các chi tiết thi hành Sắc lệnh này sẽ do nghị định của Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội ấn định.

Điều thứ tám

Chủ tịch Quân sự Uỷ viên Hội chịu Sắc lệnh thi hành. 

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ