Sắc lệnh 18/SL Về việc cử cán bộ giữ chức vụ trong Bộ canh nông

Số, ký hiệu 18/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/02/1947
Ngày hiệu lực 16/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 18/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 18 NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo sắc lệnh số 17 SL ngày 16 tháng 2 năm 1947, lập Nha Khẩn hoang di dân trong Bộ Canh nông;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử:

Ông Nghiêm Xuân Yêm, kỹ sư nông học giữ chức Giám đốc Nha Khẩn Hoang di dân trong Bộ Canh nông;

Ông Lê Duy Thuộc, kỹ sư nông học, nguyên Phó Giám đốc Sở Khẩn hoang di dân, giữ chức Phó Giám đốc Nha Khẩn hoang di dân;

Ông Vũ Thiên Duyên, kỹ sư nông học tổng sự tại Bộ Canh nông, giữ chức Phó Giám đốc Nha Khẩn hoang di dân.

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
16/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1947
Hiệu lực:
21/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ