Sắc lệnh 183 Về việc cử các ông vào UBKC miền Nam Việt nam

Số, ký hiệu 183
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/09/1946
Ngày hiệu lực 09/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 183
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1946

Sắc lệnh

Của chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa số 183 ngày 24 tháng 09 năm 1946

 Chủ tịch chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chiểu theo Quyết nghị của Chính phủ thành lập Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam và Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Trung bộ;

Chiểu theo Sắc lệnh số 182 ngày 13 tháng 9 năm 1946 cải tổ Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam;

Chiểu theo Sắc lệnh số 123 ngày 16 tháng 7 năm 1946 của ông Nguyễn Sơn Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam kiêm chức Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Trung bộ;

Chiểu theo đề nghị của Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội và Bộ trưởng bộ Quốc phòng;

Xét nhu cầu hiện thời về nhân sự;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

Ra sắc lệnh:

Điều thứ nhất. Nay cử các ông có tên sau đây sung vào Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam:

Nguyễn Sơn Chủ tịch

Nguyễn Văn Tày Phó Chủ tịch

Phạm Văn Bách --

Cao Hồng Lĩnh Uỷ Viên

Lê Duẩn ---

Nguyễn Chánh ---

Huỳnh Văn Tiềng ---

Điều thứ hai. Các ông Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội và Bộ trưởng bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ