Sắc lệnh 19 Về việc giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" và các hội phổ tế ở Bắc Kỳ

Số, ký hiệu 19
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/02/1946
Ngày hiệu lực 20/02/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 19
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 19 ngày 5 tháng 2 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội,

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 21 tháng 2 năm 1933 ấn định cách tổ chức chung cho các hội ở Đông Dương;

Chiểu chi Nghị định nguyên Toà quyền Đông Dương ngày 14-10-1929 thiết lập một số Giám đốc các việc Phổ Tế ở Đông Dương;

Chiểu chi Nghị định nguyên Thống sứ Bắc kỳ Trung ương Phổ Tế ở toàn xứ Bắc kỳ không hoạt động nữa và mục đích không thích hợp với chính thể hiện thời;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả luận;

RA SẮC LỆNH:

Khoản thứ nhất: Kể từ ngày ký sắc lệnh này, hội Bắc kỳ Trung ương Phố Tế tại Hà Nội (Comité Central d— Aide Mutuelle et d—Assistance Sociale du Tonkin) và các hội Phổ Tế ở toàn xử Bắc kỳ (Associatiens provinciales d—Aide Mutuelle et d—Assistance Sociale) đều bị giải tán.

Khoản thứ hai: Những tài sản của các hội này đều bị tịch thu và giao cho Bộ Cứu tế xã hội quản trị.

Khoản thứ ba: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1946
Hiệu lực:
14/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1946
Hiệu lực:
15/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1946
Hiệu lực:
15/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/02/1946
Hiệu lực:
21/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ