Sắc lệnh 191-SL Của chủ tịch phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà số 191-SL ngày 12 tháng 11 năm 1953

Số, ký hiệu 191-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/11/1953
Ngày hiệu lực 12/11/1953
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 191-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 11 năm 1953

SẮC LỆNH

Của chủ tịch phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà số 191-SL ngày 12 tháng 11 năm 1953

_________________________

 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 68-SL ngày 14 tháng 5 năm 1950 thành lập Ban Kinh tế Tài chính Chính phủ;

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cho ông Nguyễn Xuân Ngọc từ chức Thư ký Ban Kinh tế - Tài chính Chính phủ kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1953.

Điều 2: Phó Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/08/1953
Hiệu lực:
18/08/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1953
Hiệu lực:
09/06/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1953
Hiệu lực:
09/06/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/09/1953
Hiệu lực:
18/09/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/11/1953
Hiệu lực:
11/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/12/1953
Hiệu lực:
16/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ