Sắc lệnh 194/SL Sắc lệnh bỏ Uỷ ban Trung ương hộ đê và đặt Uỷ ban bảo vệ đê điều các cấp

Số, ký hiệu 194/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 12/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 194/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 194 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu sắc lệnh số 70 ngày 22-5-46,

- Chiểu sắc lệnh số 120-SL ngày 25-1-48;

- Chiểu sắc lệnh số 157-SL ngày 14-4-48;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

- Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Sắc lệnh này huỷ bỏ và thay thế sắc lệnh số 157-SL ngày 14-4-48 nói trên.

Điều thứ 2

Nay bỏ Uỷ ban Trung ương hộ đê.

Điều thứ 3

ở mỗi liên khu, đặt một Uỷ ban Bảo vệ đê điều liên khu gồm có:

- Chủ tịch UBKCHC liên khu, hay người đại diện: Chủ tịch

- Giám đốc Công chính liên khu: Phó Chủ tịch

- Giám đốc Tài chính liên khu

- 2 thân sĩ, thay mặt dân, do UBKCHC Liên khu mới và cũ: Uỷ viên

Điều thứ 4

ở mỗi tỉnh, đặt một Uỷ ban Bảo vệ đê điều gồm có:

- Chủ tịch UBKCHC Tỉnh, hay người đại diện: Chủ tịch

- Trưởng Ty Công chính tỉnh: Phó Chủ tịch

- Trưởng Ty Ngân khố

- 2 thân sĩ, thay mặt dân, do UBKCHC tỉnh mới và cũ,: Uỷ viên

tuỳ theo nhu cầu địa phương.

Điều thứ 5

ở mỗi huyện, đặt một Uỷ ban Bảo vệ đê điều gồm có:

- Chủ tịch UBKCHC Huyện: Chủ tịch

- Một nhân viên Công chính, do Trưởng Ty: Phó Chủ tịch

Công chính tỉnh cử

- Một uỷ viên trong UBKCHC huyện: Uỷ viên phụ trách tài chính

- 2 thân sĩ, thay mặt dân, do UBKCHC huyện: Uỷ viên

mới và cũ, tuỳ theo nhu cầu địa phương.

Điều thứ 6

ở mỗi huyện, đặt một Uỷ ban Bảo vệ đê điều gồm có:

- Chủ tịch UBKCHC xã: Chủ tịch

- Một nhân viên Công chính do Trưởng Ty: Phó Chủ tịch

Công chính tỉnh cử

- Một uỷ viên trong UBKCHC xã: Uỷ viên phụ trách tài chính

- 2 thân sĩ, thay mặt dân, do UBKCHC huyện: Uỷ viên

mới và cũ theo đề nghị của UBKCHC xã

Điều thứ 7

Nhiệm vụ chung của Uỷ ban Bảo vệ đê điều trong mỗi địa phương là:

- Nghiên cứu và đề nghị các công tác tu bổ đê điều.

- Thực hành và thanh toán các công tác nói trên.

- Điều khiển bộ máy hộ đê, mỗi năm từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 10.

- Liên lạc với các cơ quan Hành chính và cứu tế địa phương.

- và tổ chức mọi việc cứu tế, để phòng ngừa và đối phó với nạn vỡ đê.

- Sau mỗi mùa lụt báo cáo tất cả công việc đã làm.

Các Uỷ ban Bảo vệ đê điều các cấp làm việc theo hệ thống dọc và theo đúng chi phí của Bộ Giao thông công chính.

Các Uỷ ban Bảo vệ đê điều không phụ trách thực hành những công tác đê điều to lớn và mới mẻ, do Bộ Giao thông Công chính ấn định.

Điều thứ 8

Nhiệm vụ riêng cho mỗi uỷ viên trong Uỷ ban bảo về đê điều là:

- Chủ tịch điều khiển công việc, về mặt hành chính và Chính trị.

- Phó Chủ tịch điều khiển công việc chuyên môn, theo chỉ thị của cơ quan chuyên môn cấp trên.

- Uỷ viên tài chính phụ trách kế toán, giữ quỹ kiểm soát tài chính, và thanh toán công việc, theo chỉ thị của cơ quan tài chính cấp trên.

- Các uỷ viên khác huy động nhân dân và đôn đốc công việc tại công trường.

Các uỷ viên trong Uỷ ban Bảo vệ đê điều đều liên đới trách nhiệm.

Điều thứ 9

Các thể lệ trước qui định việc bảo vệ đê điều trái với sắc lệnh này, đều bãi bỏ.

Điều thứ 10

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tài chính, Giao thông Công chính, chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/05/1948
Hiệu lực:
11/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
12/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ