Sắc lệnh 198/SL Sắc lệnh ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính

Số, ký hiệu 198/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/06/1948
Ngày hiệu lực 28/06/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 76/SL Về việc sửa đổi Sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính
Ngày hết hiệu lực 01/07/1949
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 198/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 198/SL NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và Uỷ ban Hành chính các cấp cùng những sắc lệnh về sau sửa đổi và bổ khuyết;

Chiểu sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và uỷ ban Hành chính ở các thị xã và thành phố;

Chiểu sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy,

Xét tình thế hiện thời,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong thời kỳ kháng chiến, thủ tục thiết lập các đơn vị kháng chiến hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy nay ấn định như sau này:

Điều 2

Sự thiết lập huyện, tỉnh, thành phố hoặc sửa đổi địa giới những đơn vị ấy do sắc lệnh ấn định, chiểu đề nghị của Bộ Nội vụ, Bộ quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, sau khi căn cứ vào tờ trình của UBKCHC liên khu và ý kiến của UBKCHC tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3

Sự thiết lập xã hoặc thị xã hoặc sửa đổi địa giới những đơn vị ấy do quyết nghị của UBKCHC liên khu ấn định sau khi căn cứ vào đề nghị của UBKCHC tỉnh và ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4

Sự thiết lập liên khu KCHC hoặc sửa đổi địa giới những đơn vị ấy do sắc lệnh ấn định, chiểu đề nghị của Hội đồng liên Bộ, sau khi Hội đồng Chính phủ đã thông qua và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận.

Điều 5

Những điều khoản hoặc thể lệ trái với sắc lệnh này nay tạm hoãn thi hành.

Điều 6

Các vị Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
13/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1948
Hiệu lực:
01/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ