Sắc lệnh 199 Về việc ấn định khoản phụ cấp gia đình của những nhân viên ban Thường trực Quốc hội

Số, ký hiệu 199
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/10/1946
Ngày hiệu lực 01/07/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 43/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 245/SL Sắc lệnh ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị trong ban Thường vụ và Thường trực Quốc hội
Ngày hết hiệu lực 29/10/1948
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 199
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1946

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 119 ngày 15 tháng 10 năm 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 138 ngày 24 tháng 7 năm 1946 ấn định phụ cấp hàng tháng cho các Uỷ viên Ban thường vụ và Ban thường trực Quốc hội ;

Chiểu theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Những vị trong Ban thường trực Quốc hội nếu có gia đình (có vợ hoặc có từ hai con trở lên) được hưởng một khoản phụ cấp gia đình ấn định như sau này:

Uỷ viên Ban thường vụ......................250 đ một tháng

Uỷ viên Ban thường trực....................250 đ một tháng

Bí thư trưởng Ban thường trực............200 đ một tháng

Điều thứ 2

Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày mồng 1 tháng 7 năm 1946.

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu ủy nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ