Sắc lệnh 205/SL Về việc chỉ định chủ tịch, uỷ viên UBKCHC khu Tây Bắc

Số, ký hiệu 205/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/04/1954
Ngày hiệu lực 24/04/1954
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q014-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 205/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1954

SẮC LỆNH

SỐ 205/SL NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1954

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 134-SL ngày 28 tháng 1 năm 1953 thành lập Khu Tây Bắc;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay chỉ định các ông sau đây vào Uỷ ban Kháng chiến hành chính Khu Tây Bắc :

- Ông Bùi Quang Tạo : Chủ tịch

- Ông Nguyễn Bằng Giang : Uỷ viên

- Ông Lê Trung Đình : Uỷ viên

- Ông Cầm Liên : Uỷ viên

- Ông Trần Quyết : Uỷ viên.

Điều 2 : Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
04/12/1953
Hiệu lực:
04/12/1953
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/12/1953
Hiệu lực:
04/12/1953
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
19/12/1953
Hiệu lực:
19/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/12/1953
Hiệu lực:
20/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ