Sắc lệnh 210 Về việc sửa đổi Điều thứ 2 sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên uỷ ban hành chính các cấp

Số, ký hiệu 210
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/11/1946
Ngày hiệu lực 01/12/1946
Ngày đăng công báo 23/11/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 47/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 210
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 210 NGÀY THÁNG NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 và những sắc lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính quyền nhân dân ở các cấp tỉnh, phủ v.v...;

Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 và những sắc lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã, thành phố, và khu phố;

Chiểu chi Sắc lệnh số 134 ngày 24 tháng 7 năm 46 ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên Uỷ ban hành chính;

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Điều thứ 2 Sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 sửa đổi lại như sau này:

"Điều thứ 2 mới :

"Các uỷ viên Uỷ ban Hành chính các cấp sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng nhất định như sau này :

Chủ tịch UBND Kỳ: 500đ

Phó Chủ tịch 450đ

Thư Ký 450đ

Uỷ viên 450đ

Chủ tịch UBHC Tỉnh và Thành phố 450đ

Phó Chủ tịch 400đ

Thư ký 400đ

Chủ tịch UBHC Huyện, Châu và thị: 350đ

Phó Chủ tịch 300đ

Xã lớn (có khu phố):

Thư ký 300đ

UBHC thị xã nhỏ (không có khu phố) và Uỷ ban:

Chủ tịch 200đ

Phó Chủ tịch 150đ

Hành chính:

Thư Ký 150đ

Uỷ viên 150đ".

Điều thứ 2

Những nhân viên Uỷ ban hành chính thị xã lớn (có khu phố) được các quyền lợi (phụ cấp gia đình, phụ cấp di chuyển, tiền lộ phí cấp giấy tầu, xe v.v...) như những nhân viên Uỷ ban hành chính phủ huyện và châu.

Những nhân viên Uỷ ban hành chính thị xã nhỏ (không có khu phố) cũng được hưởng những quyền lợi ấy như những nhân viên Uỷ ban hành chính khu phố.

Điều thứ 3

Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1-7-1946.

Điều thứ 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/11/1946
Hiệu lực:
09/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/11/1946
Hiệu lực:
30/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/11/1946
Hiệu lực:
01/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1946
Hiệu lực:
04/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ