Sắc lệnh 22/SL Về việc thành lập Sở mậu dịch trong Bộ Công thương, thay thế cho Cục ngoại thương và Sở Nội thương

Số, ký hiệu 22/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/05/1951
Ngày hiệu lực 29/05/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 22/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1951

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 22/SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 220 - Sl ngày 26-11-1946 tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu sắc lệnh số 21 - Sl ngày 14-5-1951 đổi tên Bộ Kinh tế ra Bộ Công - thương;

Chiểu sắc lệnh số 29 - B/Sl ngày 16-3-1947 thành lập Cục Ngoại thương;

Chiểu sắc lệnh số 168 - Sl ngày 17-11-1950 thành lập Sở Nội thương;

Chiểu sắc lệnh số 7 - Sl ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập trong Bộ Công thương một một cơ quan kinh doanh lấy tên là Sở Mậu Dịch.

Điều 2

Sở Mậu dịch có nhiệm vụ tổ chức việc buôn bán trong nước, việc buôn bán trao đổi với nước ngoài và việc đấu tranh mậu dịch với địch.

Điều 3

Sở Mậu dịch do một Giám đốc và một hay hai Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 4

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ quy định chi tiết tổ chức Sở Mậu dịch.

Điều 5

Cục Ngoại thương và Sở Nội thương thành lập do các sắc lệnh số 29 - B/SL ngày 16 tháng 3 năm 1947 và số 168 - SL ngày 17 tháng 11 năm 1950 nay bãi bỏ.

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Công thương chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/05/1951
Hiệu lực:
21/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1951
Hiệu lực:
05/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/05/1951
Hiệu lực:
23/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1951
Hiệu lực:
29/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1951
Hiệu lực:
29/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ