Sắc lệnh 225 Về việc cử các nhân viên giữ chức vụ trong Bộ quốc gia giáo dục

Số, ký hiệu 225
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/11/1946
Ngày hiệu lực 11/12/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 225
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 225 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28-8-1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Chiểu theo Sắc lệnh số 57 lệnh ngày 5-5-1946 về việc bổ dụng các nhân viên cao cấp của mỗi bộ trong Chính phủ Việt Nam và các Nha phụ thuộc của mỗi bộ;

Chiểu theo Sắc lệnh số 119 ngày 9-7-1946 về tổ chức Bộ Quốc gia Giáo dục;

Chiểu theo Sắc lệnh số 120 ngày 9-7-1946 bổ dụng các nhân viên cao cấp của Bộ Quốc gia Giáo dục và các nha phụ thuộc bô ấy;

Chiểu theo Sắc lệnh số 137 ngày 24-7-46 ấn định kho phụ cấp hành tháng cho các nhân viên cao cấp trong các bộ;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1. Nay cử:

Ông Hồ Đắc Di, Y khoa Bác sĩ, Y sĩ thượng hạng hạng ba ngạch y tế (ngạch âu cũ) lĩnh chức Tổng Giám đốc Đại học vụ thay ông Nguyễn Văn Huyên.

Ông Nguỵ Như Kontum, Giáo sự thạc sĩ hạng nhất lĩnh chức Đổng lý Sự vụ Bộ Quốc gia Giáo dục, thay ông Nguyễn Văn Hiểu giữ chức khác.

Ông Hoàng Thiếu Sơn lĩnh chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Hiểu, Giáo sư hạng nhất bậc Tiểu học (ngạch âu cũ) nguyên Đổng lý Sự vụ Bộ Quốc gia Giáo dục lĩnh chức Tổng Thanh tra Trung học và thay ông Dương Quảng Ham, Giáo sư thượng hạng hạng nhất bậc Tiểu học (ngạch âu cũ) nay để thuộc quyền Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục bổ dụng.

Điều 2. Ông Hoàng Thiếu Sơn Chánh Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục được hưởng một khoản phụ cấp chức vụ hành tháng là 400 đồng và nếu có gia đình sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp gia đình băng nửa khoản phụ cấp chức vụ nói trên.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1946
Hiệu lực:
05/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1946
Hiệu lực:
05/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
07/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/11/1946
Hiệu lực:
11/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ