Sắc lệnh 229/SL Về việc ban hành chính sách dân tộc

Số, ký hiệu 229/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/04/1955
Ngày hiệu lực 14/05/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1955;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 229/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1955

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 229/SL ngày 29 tháng 4 năm 1955

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo chính sách dân tộc của Chính phủ, công bố ngày 22 tháng 6 năm 1953,

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 23 tháng 12 năm 1954,

Chiểu theo nghị quyết của Quốc hội trong khoá họp thứ 4 đã thông quan chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc ở những vùng có điều kiện,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Chính sách dân tộc của Chính phủ nhằm mục đích tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc và tạo điều kiện cho các dân tộc tiến bộ mau chóng về mọi mặt.

Điều 2: Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều nhất luật bình đẳng, đều hưởng mọi quyền tự do dân chủ, và đoàn kết giúp đỡ lẵn nhau, để đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ cho cả nước.

Nghiêm cấm mọi hành vi khinh rẻ, áp bức và chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn và tư tưởng dân tộc hẹp hòi.

Điều 3: ở các vùng dân tộc thiểu số sống tập trung có đủ điều kiện thì thực hiện khu vực tự trị của dân tộc. Các khu vực tự trị đều là bộ phận của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ Trung ương, và chịu sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên. Tuỳ theo khu vực do to hay nhỏ mà đặt khu vực do ngang cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cấp khu.

Chính quyền và nhân dân các khu vực tự trị phải tuân theo đường lối, chính sách chung của nước Việt Nam đân chủ cộng hoà mà quản lý những việc nội bộ của mình.

ở các vùng có nhiều dân tộc thiểu số khác nhau ở xen lẵn, cũng như ở các khu vực tự trị, cơ quan chính quyền cần có số đại biểu thích hợp với dân số các dân tộc ở địa phương.

Điều 4:

Khi có tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hoà, nhân dân các dân tộc trong và ngoài các khu vực tự trị đều có quyền bầu cử và ứng cử.

Điều 5: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, theo chế độ Quân sự thống nhất của nước nhà, được quyền tham gia quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 6: Các dân tộc thiểu số đều có quyền tự do phát triển tiếng nói và chữ việt của mình, có quyền tự do giữ gìn hay là cải thiện phong tục tập quán, có quyền tự do tín ngưỡng, và được Chính phủ giúp đỡ phát triển về mọi mặt chính trị kinh tế, văn hoá xã hội.

Điều 7: Thủ tướng Chính phủ, các bộ thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/03/1955
Hiệu lực:
15/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ