Sắc lệnh 22A-SL Về việc sửa đổi Điều thứ 65 Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính

Số, ký hiệu 22A-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/02/1946
Ngày hiệu lực 05/03/1946
Ngày đăng công báo 02/03/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 22A-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1946

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 22A-SL

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 1946 

 

SẮC LỆNH

Sửa đổi điều thứ 65 sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chiếu chỉ Sắc lệnh số 63  ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính;

Chiếu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi hội đồng Chính phủ đã thỏa thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. – Điều thứ 65 Sắc lệnh ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay sửa đổi lại như sau này:

“Các công chức và binh sĩ tại ngũ có thể là hội viên Hội đồng nhân dân được”

“Các công chức nếu được bầu vào một Ủy ban Hành chính huyện, tỉnh hay kỳ phải xin nghỉ gia hạn không lương để tham gia vào Ủy ban Hành chính hoặc từ chối không nhận vào Ủy ban Hành chính. Tạm thời cho tới khi có thể lệ định phụ cấp cho các ủy viên, các công chức vào trường hợp trên, có thể xin tạm ra ngoài ngạch để vào Ủy ban Hành chính và vẫn được hưởng lương bổng và phụ cấp theo trật và nơi làm việc mới của mình.

“Các công chức được bầu vào Ủy ban Hành chính xã có thể vừa làm công chức vừa tham gia vào Ủy ban Hành chính xã, nhưng chỉ được lĩnh hoặc lương công chức hoặc phụ cấp của ủy viên hành chính xã.

“Các binh sĩ tại ngũ không được ứng cử vào Ủy ban Hành chính (xã, huyện, tỉnh hay kỳ)”

Điều thứ 2. – Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này. 

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
 


 
Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1946
Hiệu lực:
15/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1946
Hiệu lực:
15/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/02/1946
Hiệu lực:
20/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/02/1946
Hiệu lực:
21/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/02/1946
Hiệu lực:
01/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/02/1946
Hiệu lực:
05/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ