Sắc lệnh 23/SL Về việc cho phép Bộ Giao thông công chính phát hành hai loại tem kiểu "Chủ Tịch Hồ Chí Minh"

Số, ký hiệu 23/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/05/1951
Ngày hiệu lực 29/05/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 76/SL Về việc phát hành loại tem thơ 100đ
Ngày hết hiệu lực 15/01/1952
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 23/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1951

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 23/SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Xét nhu cầu hiện thời;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Bộ Giao thông Công chính được phép phát hành hai loại tem kiểu "Chủ tịch Hồ Chí Minh": loại Hai mươi đồng (20đ.) và loại Một trăm đồng (100đ.).

Điều 2

Số tem được phát hành ấn định như sau:

- Loại 20đ.: Hai triệu cái (2.000.000),

- Loại 100đ.: Ba triệu cái (3.000.000).

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ