Sắc lệnh 23/SL Về việc đặt ở Bộ kinh tế một cơ quan gọi là Hội đồng sản xuất kỹ nghệ

Số, ký hiệu 23/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/02/1947
Ngày hiệu lực 03/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 23/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 23 NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đặt ở Bộ Kinh tế một số quân lấy tên là Hội đồng sản xuất kỹ nghệ có nhiệm vụ nghiên cứu chương trình, kế hoạch sản xuất kỹ nghệ và kiểm soát việc thi hành những chương trình, kế hoạch ấy.

Điều 2

Những vị hội viên trong Hội đồng sẽ do Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ định.

Các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng đều có quyền tham dự các cuộc hội họp của Hội đồng.

Các Bộ Tài chính, Kinh tế, Canh nông, Nội vụ, Giao thông, Lao động, Quốc phòng đều có đại biểu làm hội viên.

Điều thứ 3

Hội đồng sản xuất kỹ nghệ có một vị tổng thư ký phụ trách sự lãnh đạo công việc của Hội đồng.

Vị Tổng Thư ký ấy sẽ do Hội viên đề cử và nghị định liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế chỉ định.

Điều 4

Kinh phí của Hội đồng sẽ do ngân sách Bộ Kinh tế đài tho.

Điều 5

Các Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, bộ Canh nông, Bộ Giao thông và Bộ Lao động chiểu theo sắc lệnh thi hành.

                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
18/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/02/1947
Hiệu lực:
27/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
16/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ