Sắc lệnh 234/SL Về việc chỉ định các ông vào uỷ ban Hành chính thành phố Hải phòng

Số, ký hiệu 234/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/08/1955
Ngày hiệu lực 20/08/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q015-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 234/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1955

SẮC LỆNH

SỐ 234/SL NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1955

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định các ông có tên sau đây vào Uỷ ban Hành chính thành phố Hải - phòng:

- Đỗ Mười Nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính Khu Tả ngạn.........: Chủ tịch.

- Vũ Quốc Uy Nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hải- phòng.: Phó chủ tịch

- Trần Kiên nguyên Uỷ viên Uỷ ban hành chính Khu Tả ngạn ......: Uỷ viên

- Tô Duy Cán bộ Mặt trận của thành phố Hải- phòng.......: Uỷ viên

- Vũ trọng Khánh, Nguyên Giám đốc Vụ hành chính tư pháp Bộ Tư pháp....: Uỷ viên

- Đặng lợi Hàm, Nhân sĩ trí thức ở Hải- phòng: Uỷ viên

- Nguyễn Luân, Trung đoàn trưởng Cảnh vệ địa phương............: Uỷ viên.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
13/05/1955
Hiệu lực:
28/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/05/1955
Hiệu lực:
02/06/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1955
Hiệu lực:
29/06/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/06/1955
Hiệu lực:
13/07/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1955
Hiệu lực:
20/09/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ