Sắc lệnh 235/SL Về việc chỉ định các ông vào uỷ viên UBHC tỉnh Lạng sơn, uỷ viên UBHC liên khu 3

Số, ký hiệu 235/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/03/1955
Ngày hiệu lực 14/03/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q015-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 235/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1955

SẮC LỆNH

SỐ 235/SL NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 1955

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định:

1- Ông Lục Quốc San, nguyên Uỷ viên Uỷ ban hành chính tỉnh Lạng Sơn, nhận nhiệm vụ Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu Việt Bắc.

2- Ông Lê Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Nam Định, nhận nhiệm vụ Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu 3.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ