Sắc lệnh 25 Về việc ấn định thể lệ cho phép bộ Tài chính lấy tiền ở kho bạc ra ngay mỗi khi cần cấp

Số, ký hiệu 25
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/09/1945
Ngày hiệu lực 25/09/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Võ Nguyên Giáp
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 25
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 25 ngày 10 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Chiểu theo sự cần dùng chi tiêu về các công việc của Chính phủ,

Chiểu theo sự bó buộc về luật lệ kế toán quốc gia,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Bộ Tài chính, mỗi khi cần tới tiền vì sự cấp bách, có thể lấy ở Kho bạc ra ngay.

Muốn lấy tiền ở Kho bạc ra như thế, chỉ cần làm giấy biên lai nhận tiền. Giấy biên lai ấy phải ở sổ răng cưa có cuống có đánh số thứ tự, do ông Bộ trưởng ký hay người uỷ quyền của ông ký để ra lệnh phát tiền.

Muốn uỷ quyền, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính viết thư chính thức báo cho ông Giám đốc Kho bạc biết, kèm thêm cả mẫu chữ ký của người uỷ viên.

Điều thứ hai: Mỗi lần lấy tiền, số tiền không được quá ba mươi vạn đồng (300.000 đ) và số tiền tổng cộng hàng tháng không được quá Ba triệu đồng (3.000.000 đ).

Điều thứ ba: Các số tiền chi tiêu nói ở Điều thứ nhất trên đây sẽ phải vào sổ kế toán của Kho bạc ở một tài khoản ngoài ngân sách thuộc ngân sách Đông Dương (conptophors Cudgot du Surget General).

Tài khoản ấy gọi là: "Tiền chi tiêu cần cấp về công việc quốc gia sẽ trang trải sau" (Dó urgentan du Gouverment à régularibor).

Cuối mỗi tháng sở Kho bạc Trung ương sẽ gửi cho Nhà giám đốc Tài chính một bản kê những giấy biên lai nhận tiền nói ở điều thứ nhất trên đây để làm ngân phiếu trang trải ăn về ngân sách Đông Dương.

Điều thứ 4: Ông Vũ Ngọc Trác được cử ra đứng tên ở giấy biên lai nhận tiền nói ở Điều thứ nhất để lĩnh tiền ở Kho bạc ra.

Điều thứ 5: Ông Bộ trưởng Tài chính có uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Nguyên Giáp

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ