Sắc lệnh 25/SL Về việc cải tổ UBHC tỉnh Thanh hoá

Số, ký hiệu 25/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/02/1947
Ngày hiệu lực 21/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 25/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 25 NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 28-11-1945 và số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức Chính quyền nhân dân và uỷ ban hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 3-SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyể cử vào Hội đồng nhân dân;

Chiểu đề nghị của Uỷ ban hành chính Trung bộ;

Xét tình thế hiện thời và hoàn cảnh đặc biệt của tính Thanh Hoá;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đặc cách cải tổ Uỷ ban Hành chính tỉnh Thanh Hoá hiện tại và cử những vị sau này vào trong Uỷ ban ấy:

Ông Đặng Thai Mai Chủ tịch

Lê Chu Phó Chủ tịch

Lê Kiêu Phó Chủ tịch

Đặng Việt Châu Uỷ viên

Phạm Thúc Tiêu Uỷ viên

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Trung bộ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
16/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/02/1947
Hiệu lực:
15/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ