Sắc lệnh 256/SL Về việc chỉ định các uỷ viên và UBHC liên khu 3, khu tả ngạn, Liên khu Việt bắc, khu Hồng quảng

Số, ký hiệu 256/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/02/1956
Ngày hiệu lực 11/02/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q016-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 256/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1956

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 256/SL

HÀ NỘI, NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 1956

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 ấn định tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chỉ định:

Nguyễn Văn Lộc làm Chủ tịch UBHC Liên khu 3.

Lê Hoàng Uỷ viên UBHC Liên khu 3.

Chủ Văn Đỗ Uỷ viên UBHC Liên khu 3.

Đào Trọng Hiền Uỷ viên UBHC Liên khu 3.

Hoàng Bá Sơn Chủ tịch UBHC Khu Tả ngạn.

Lý Anh Nghĩa Uỷ viên UBHC Khu Tả ngạn.

Phạm Ngọc áng Uỷ viên UBHC Khu Tả ngạn.

Nguyễn Tuân Phó Chủ tịch UBHC Liên khu Việt Bắc.

Nông Văn Quang Uỷ viên UBHC Liên khu Việt Bắc.

Trần Quốc Lân Uỷ viên UBHC Khu Hồng Quảng.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/06/1955
Hiệu lực:
13/07/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/08/1955
Hiệu lực:
20/08/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1955
Hiệu lực:
20/09/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/11/1955
Hiệu lực:
03/11/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1956
Hiệu lực:
29/01/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
11/02/1956
Hiệu lực:
26/02/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ