Sắc lệnh 27/SL Về việc ấn định thể thức về chế độ thuế trực thu trong thời kỳ kháng chiến

Số, ký hiệu 27/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/02/1947
Ngày hiệu lực 15/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số3/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 27/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 27 NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo các luật lệ hiện hành về thuế trực thu,

Chiểu theo tình thế đặc biệt do chiến trách gây nên,

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Trong thời kỳ kháng chiến và cho đến khi có lệnh mới, chế độ thuế trực thu áp dụng trong toàn quốc sẽ theo những thể thức ấn định trong các điều khoản sau đây:

MỤC 1

THUẾ LƯƠNG BỔNG (ITS)

THUẾ DOANH NGHIỆP (BIC)

THUẾ LỢI TỨC TỔNG HỢP (IGR)

Điều thứ 2

Ba thứ thuế kể trên không mang áp dụng và tất cả các thời hạn có liên can tới ba thứ thuế đó, thuộc về niên khoá 1947, chỉ bắt đầu khi nào thời kỳ chiến tranh chính thức kết liễu.

MỤC 2

THUẾ THỔ TRẠCH

Điều thứ 3

Tạm đình chỉ việc thu thuế thổ trạch trong toàn quốc.

MỤC 3

THUẾ MÔN BÀI

Điều thứ 4

Thuế môn bài vẫn áp dụng theo thể lệ hiện hành.

MỤC 4

THUẾ ĐIỀN THỔ

Điều thứ 5

ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ vẫn giữ nguyên thuế biểu thuế điền thổ đã áp dụng trong năm 1946.

Điều thứ 6

Sổ thuế điền thổ thuộc niên khoá 1947 vẫn tạm lập theo các con số đã ghi trong sổ thuế thuộc năm 1946. Một nghị định sau sẽ ấn định phương pháp hoàn lại cho nhân dân số tiền thuế đã nộp số tiền đúng lý phải nộp, nếu sau này xét ra diện tích ghi trong sổ thuế không đúng với diện tích thực có.

Điều thứ 7

Những địa phương thuộc phạm vi chiến tuyến, mà nhân dân đã tản cư và ruộng đất phải bỏ hoang không có lợi tức gì, được miễn thuế điền thổ.

Trước vụ thuế, Uỷ ban hành chính tỉnh xét và đề nghị lên Uỷ ban Kháng chiến Khu quyết định bảng kê rõ ràng những địa hạt có đủ các điều kiện kể trên để được miễn thuế điền thổ.

Điều thứ 8

Nếu gặp trường hợp điền chủ đã tản cư, mất liên lạc hoặc không biết địa chỉ, song ruộng đất vẫn cho quản lý hoặc tá điền cầy cấy, quản lý và tá điền bắt buộc phải nộp thuế điền thổ thay cho chủ ruộng. Số tiền nộp sẽ trừ vào địa tô khi thanh toán.

MỤC 5

THUẾ ĐẶC BIỆT PHÁT SINH, THUẾ ĐẶC BIỆT XE HƠI VẬN TẢI

THUẾ ĐẶC BIỆT DU HÍ

Điều thứ 9

Tạm đình chỉ việc thu thuế đặc biệt xe hơi vận tải và thuế đặc biệt du hí.

Thuế biểu thuế đặc biệt sát sinh vẫn giữ nguyên như trong niên khoá 1946.

MỤC 6

CÁC THỨ TẠP THUẾ TRƯỚC THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, TỈNH HOẶC THỊ XÃ.

Điều thứ 10

Các Uỷ ban Hành chính tỉnh có toàn quyền quyết định về những thứ tạp thuế đó.

MỤC 7

PHỤ PHÍ VỀ VIỆC THU THUẾ

Điều thứ 11

Các Uỷ ban phụ trách việc thu thuế để nộp vào ngân khố được phép thu thêm ba phần trăm (3%) vào số chính cung thuế, để làm tiền thù lao và bút phí, song phải tự cung cấp lấy số giấy biên lai cần thiết.

Số phụ phí này trừ thuế đặc biệt sát sinh cũng ghi vào sổ thuế và cung thu một lúc với thuế.

Thuế thu đến đâu, Ngân khố sẽ chiểu số thuế làm ngân phiếu giao lại cho uỷ ban hành chính tính số tiền ba phần trăm nói trên để phân phát trong địa hạt mình.

MỤC 8

DUYỆT Y CÁC SỐ THUẾ

Điều thứ 12

Nay uỷ quyền cho các Uỷ ban Hành chính tỉnh duyệt y các số thuế.

Một ban thống kê các số thuế đã được duyệt y có ghi rõ số tiền thuế đã vào sổ, sẽ gửi về Bộ Tài chính để tập trung.

MỤC 9

CÁC TY THUẾ ĐỊA PHƯƠNG

Điều thứ 13

Để công việc có thể tiến hành một cách nhanh chóng, dễ dàng, các Ty thuế trực thu tỉnh tạm đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của Uỷ ban Hành chính tỉnh.

Điều thứ 14

Nghị định số 9-BTC ngày 7 tháng 1 năm 1947 nay bãi bỏ.

Điều thứ 15

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

                                                                            Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
16/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1947
Hiệu lực:
21/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/02/1947
Hiệu lực:
15/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1947
Hiệu lực:
02/03/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ