Sắc lệnh 278/SL Về việc chuẩn y danh sách các uỷ viên UBHC khu tự trị Việt bắc

Số, ký hiệu 278/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/11/1956
Ngày hiệu lực 17/02/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q016-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 278/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 1956

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 278/SL

HÀ NỘI, NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 1956

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo sắc lệnh số 268-SL ngày 1 tháng 7 năm 1956 thành lập Khu tự trị Việt Bắc;

Theo kết quả bầu cử ngày 17 tháng 8 năm 1956 của Hội đồng nhân dân Khu tự trị Việt bắc;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chuẩn y danh sách các Uỷ viên Uỷ ban Hành chính Khu tự trị Viêt bắc do Đại hội Hội đồng nhân dân Khu tự trị Việt bắc bầu ra trong ngày 17 tháng 8 năm 1956:

1. Thiếu tướng Chu Văn Tấn (Nùng) Chủ tịch,

2. Đại tá Thanh Phong (Thổ) Phó Chủ tịch,

3. Ô. Triệu Nho Phúc tức Khánh Phương (Mán) Phó Chủ tịch,

4. Ô. Nguyễn Công Bình

tức Nguyễn Xuân Chỉ (Kinh) Phó Chủ tịch,

5. Ô. Lê Dục Tôn (Nùng) Uỷ viên,

6. Ô. Lục Quốc San (Nùng) - -

7. Bà Hồ Thị Kim (Nùng) - -

8. Ô. Mạc Văn úc

tức Nông Văn Quang (Thổ) - -

9. Ô. Hà Khai Lạc (Thổ) - -

10. Bà Đàm Thị Kiều

tức Lê Ngọc (Thổ) - -

11. Ô. Nông Gia Lâm (Thổ) - -

12. Ô. Hoàng Văn Phùng (Thổ) - -

13. Ô. Bàn Chí Hàn (Mán) - -

14. Ô. Bàn Tiến Minh (Mán) - -

15. Ô. Vũ Ngọc Linh (Kinh) - -

16. Bác sĩ Phạm Đinh Lẫm (Kinh) - -

17. Dương Văn Páo

tức Kim Dao (Mèo) - -

18. Ô. Lý á Võng (Ngái) - -

19. Ô. Hoàng Văn Toàn

tức Hỷ Trang (Sán chỉ) - -

20. Ô. La Văn Liền (Cao lan) - -

21. Ô. Lưu Quý Xuân (Sán díu) - -

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban Hành chính Khu tự trị Việt Bắc chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/08/1956
Hiệu lực:
25/08/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/08/1956
Hiệu lực:
12/08/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1956
Hiệu lực:
09/09/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ