Sắc lệnh 284/SL Về việc bãi bỏ Toà án nhân dân đặc biệt

Số, ký hiệu 284/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/12/1956
Ngày hiệu lực 06/01/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q016-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 284/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1956

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 284/SL

NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1956

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 12 tháng 4 năm 1953 thành lập Toà án nhân dân đặc biệt ở những nơi phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất;

Chiểu Luật cải cách ruộng đất ngày 4 tháng 12 năm 1953;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về vấn đề sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay bãi bỏ các Toà án nhân dân đặc biệt ở những nơi phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất thành lập do sắc lệnh số 150-SL ngày 12 tháng 4 năm 1953.

Điều 2- Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ