Sắc lệnh 29 Về việc bãi bỏ 2 đạo Nghị định ngày 15 và 22-12-1941 và định rằng nha trước bạ Việt nam không phải thi hành quyền sai áp hành chính các tài sản của tư nhân thuộc quốc tịch các nước Hoa kỳ, Anh, Hà lan và thuộc địa tự trị của nước Anh

Số, ký hiệu 29
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/09/1945
Ngày hiệu lực 25/09/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Võ Nguyên Giáp
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 29
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 29 ngày 10 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Xét rằng nghị định ngày 15 tháng chạp năm 1941 của toàn quyền Đông Dương bắt buộc các tư nhân và pháp nhân thuộc quốc tịch các nước Hoa Kỳ, Hà Lan, Anh và thuộc địa tự trị của nước Anh phải khai tài sản có ở Đông Dương và đặt các tài sản ấy dưới quyền sai áp hành chính, và nghị định ngày 22 tháng chạp năm 1941 của Toàn quyền Đông Dương cho thi hành nghị định kể trên đối với hội "Compagnie Franep - Asiatique des Pétroles" trụ sở tại Sài Gòn phố Norodom số 15, đã do một Chính phủ phản đối với các nước Đồng minh đặt ra,

Chiểu chi sự giao thiệp thân thiện của Chính phủ Việt Nam với các nước Hoa Kỳ, Anh và Hà Lan,

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Nay bãi bỏ hai đạo nghị định ngày 15 tháng chạp năm 1941 và ngày 22 tháng chạp năm 1941 kể trên.

Điều thứ hai: Từ nay viên Giám đốc Nha Trước bạ Việt Nam không phải thi hành quyền sai áp hành chính các tài sản của tư nhân và pháp nhân thuộc quốc tịch các nước Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan và thuộc địa tự trị của nước Anh do hai đạo nghị định ấy đặt ra nữa.

Điều thứ ba: Các ông Bộ trưởng Nội vụ, Tài chính và Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Nguyên Giáp

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1945
Hiệu lực:
10/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1945
Hiệu lực:
25/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1945
Hiệu lực:
25/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1945
Hiệu lực:
25/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ