Sắc lệnh 32/SL về việc ấn định thể lệ đảm bảo tự do cá nhân do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Điều 9 Sắc lệnh số 40 ngày 29-3-46 ấn định thể lệ đảm bảo tự do cá nhân

Số, ký hiệu 32/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/03/1947
Ngày hiệu lực 03/04/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 32/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 32 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 40 ngày 29 tháng 3 năm 1946 và sắc lệnh số 11 ngày 30 tháng 1 năm 1947 ấn định thể lệ đảm bảo tự do cá nhân và phương pháp đề phòng đặc biệt,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất:

Điều thứ 9 sắc lệnh số 40 ngày 29-3-1946 kể trên nay sửa đổi như sau.

"Điều thứ 9 mới - Khi nào cấp bách đặc biệt, Chủ tịch " Uỷ ban Kháng chiến tỉnh, và Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh, được phép bắt người xét ra lời nói hay việc làm nguy hại cho cuộc trị an hay kháng chiến, nhưng phải báo tin lập tức ngay trong ngày tạm bắt giữ ấy cho Uỷ ban kháng chiến khu.

"Trong hạn 15 hôm là cùng, hồ sơ phải đề về Uỷ ban chiến khu và trong 30 ngày, Uỷ ban kháng chiến khu phải xét hồ sơ và lệnh hoặc tha, hoặc giam ".

" Việc bắt giữ, điều tra, và lập và gửi hồ sơ, sẽ do Uỷ ban hành chính tỉnh phụ trách, dù lệnh bắt do Uỷ ban kháng chiến tỉnh ký. "

Điều thứ hai:

Điều thứ 4b sắc lệnh số 11 ngày 30 tháng 1 năm 1947 kể trên về các điều khoản trái với sắc lệnh này, nay bãi bỏ.

Điều thứ 3:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu theo sắc lệnh thi hành.

                                                                              Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/03/1947
Hiệu lực:
18/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
03/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ