Sắc lệnh 33A Về việc cho phép ty liêm phóng bắt những người nguy hiểm cho nền Dân chủ Cộng hoà Việt Nam để đưa đi an trí

Số, ký hiệu 33A
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/09/1945
Ngày hiệu lực 28/09/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 33A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Về việc cho phép ty liêm phóng bắt những người nguy hiểm cho nền Dân chủ Cộng hòa Việt Nam để đưa đi an trí và NBSP

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 12-9-1945,

RA SẮC LỆNH

Khoản I: Ty Liêm phóng có thể bắt những hạng người nguy hiểm cho nền Dân chủ cộng hoà Việt Nam, để đưa đi an trí.

Khoản II: Khi bắt những người ấy Ty Liêm phóng phải làm ngay tờ trình lên Uỷ ban nhân dân Bắc bộ, Trung bộ hoặc Nam bộ, tuỳ địa phương, bầy những lý do cùng chứng cớ và định cả thời hạn an trí.

Uỷ ban nhân dân địa phương các bộ sẽ xét và ra nghị định quyết nghị, hoặc tha hoặc bắt đi an trí ở nơi nào trong một thời hạn là bao nhiêu.

Nghị định ấy Uỷ ban nhân dân địa phương phải thông tri lên cho ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp biết.

Khoản III: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp có uỷ nhiệm thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1945
Hiệu lực:
25/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/09/1945
Hiệu lực:
27/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
13/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ