Sắc lệnh 34/SL Về việc sửa đổi Điều 2 Sắc lệnh số 1 về uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh

Số, ký hiệu 34/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/03/1947
Ngày hiệu lực 19/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 34/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 34 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu theo thông lệnh Chính phủ ngày 25-2-1946,

Chiểu sắc lệnh số 1-SL ngày 20-12-1946 đặt ra Uỷ ban Bảo vệ,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Điều 2 sắc lệnh số 1-SL nói trên này sửa đổi như sau này :

"Uỷ ban Bảo vệ khu và tỉnh gồm có:

- 1 dại biểu quân sự,

- 1 đại biểu hành chính,

- 3 đại biểu nhân dân."

Điều thứ 2

Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ