Sắc lệnh 35/SL Về việc sửa đổi điều 4 của Sắc lệnh ngày 25 tháng 5 năm 1946

Số, ký hiệu 35/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/03/1947
Ngày hiệu lực 19/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 50 Về việc tổ chức Bộ Quốc phòng
Ngày hết hiệu lực 18/06/1949
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 35/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 38 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu theo nhu cầu hiện thời,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều 4 sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 sửa đổi như sau này :

"Trong sự điều khiển các cục chuyên môn có một Chủ nhiệm trực tiếp giúp việc Bộ trưởng :

Điều thứ hai

Mục 4 trong điều thứ 6 ( tình báo cục ) và điều thứ 10, nay bãi bỏ.

Điều thứ ba

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ