Sắc lệnh 36 Về việc tổ chức Bộ xã hội

Số, ký hiệu 36
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/03/1946
Ngày hiệu lực 11/04/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 14/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 36
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 36 ngày 27 tháng 3 năm 19446

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Bộ Xã hội gồm có một Văn phòng và các Nha.

Chương thứ nhất:

 VĂN PHÒNG

Điều thứ hai: Văn phòng do Chánh Văn phòng điều khiển có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng trong các công việc tổ chức xã hội để thực hiện những phương châm của Chính phủ.

Chương thứ hai:

CÁC NHA

Điều thứ ba: Mỗi Nhà do một Giám đốc điều khiển.

Điều thứ tư: Có những Nha sau này:

a) Nha Y tế Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về y tế toàn quốc.

b) Nha Cứu tế Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về cứu tế toàn quốc.

c) Nha Lao động Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về Lao động toàn quốc.

Điều thứ năm: Các nghị định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động trong Chính phủ Lâm thời trái với Sắc lệnh này đều không thi hành nữa.

Điều thứ sáu: Ông Bộ trưởng bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/03/1946
Hiệu lực:
22/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1946
Hiệu lực:
09/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1946
Hiệu lực:
09/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/03/1946
Hiệu lực:
11/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/03/1946
Hiệu lực:
11/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/03/1946
Hiệu lực:
11/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ