Sắc lệnh 36 Về việc bãi bỏ các nghiệp đoàn trong toàn cõi Việt nam

Số, ký hiệu 36
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/09/1945
Ngày hiệu lực 07/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 36
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 36 ngày 22 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình kinh tế hiện thời,

Chiểu theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

 

SẮC LỆNH:

Khoản nhất: Kể từ ngày ký sắc lệnh này, tất cả các nghiệp đoàn có tên sau đây đều bị bãi bỏ trong toàn cõi Việt Nam:

Nghiệp đoàn Nông sản và Lâm sản

Nghiệp đoàn kỹ nghệ

Nghiệp đoàn khoáng sản

Nghiệp đoàn Thương mại (cả hai ngành nội thương và ngoại thương)

Nghiệp đoàn vận tải

Nghiệp đoàn ngân hàng

Khoản hai: Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế có uỷ nhiệm tổ chức công ệc thanh toán các nghiệp đoàn ấy.

Khoản ba: Tài sản còn lại của các nghiệp đoàn ấy sẽ sát nhập o các cơ quan Kinh tế liên can đến ngành hoạt động của nghiệp đoàn.

Những cơ quan đó sẽ do ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế ấn định.

Khoản tư: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tư pháp và Bộ Kinh tế iểu sắc thi hành./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
04/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1945
Hiệu lực:
11/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ