Sắc lệnh 37/SL Về việc bãi bỏ Vụ hợp tác xã nông nghiệp (Bộ CN)

Số, ký hiệu 37/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/06/1951
Ngày hiệu lực 13/07/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 37/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1951

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 37/SL NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14-11-1945 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 114 - SL ngày 6-10-1950 thành lập Vụ Hợp tác xã nông nghiệp thuộc Bộ Canh nông;

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ Vụ Hợp tác xã nông nghiệp thuộc Bộ Canh nông thành lập do sắc lệnh số 114 - SL ngày 6 tháng 10 năm 1950.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
27/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/06/1951
Hiệu lực:
01/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/06/1951
Hiệu lực:
16/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/07/1951
Hiệu lực:
25/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ