Sắc lệnh 38 Về việc bãi bỏ các hạng môn bài chính tang dưới 50đ và miễn hẳn số bách phân phụ thu cho các hạng môn bài từ 50đ trở lên

Số, ký hiệu 38
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 27/09/1945
Ngày hiệu lực 12/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 101 Về việc bãi bỏ sắc lệnh số 38 ngày 27 tháng 9 năm 1945 bãi bỏ thuế môn bài dưới 50 đồng chính tang và miễn bách phân phụ thu cho các hạng môn bài từ 50 đồng trở lên
Ngày hết hiệu lực 01/01/1946
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 38
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 38 ngày 27 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng thuế môn bài từ xưa đến nay là một trong những nguyên cớ đã ngăn cản sự phát triển đều hoà của nền thương mại nước nhà;

Xét rằng các nhà tiểu thương mại cơ khí, vì thuế môn bài mà đã gặp nhiều nỗi khó khăn trong việc buôn bán;

Xét rằng số tiền bách phân phụ thu cho Ngân quỹ Bắc, Trung, Nam bộ và cho các Ngân quỹ hàng tỉnh đã lên tới một mức quá cao;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý,

RA SẮC LỆNH

Điều thứ nhất: Các hạng môn bài chính tăng dưới năm mươi đồng (50 đ 00) nay bỏ hẳn.

Điều thứ hai: Các hạng môn bài từ năm mươi đồng (50 đ 00) trở lên được miễn hẳn số bách phân phụ thu cho ngân sách Bắc, Trung, Nam bộ cho ngân sách hàng tỉnh.

Điều thứ ba: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/09/1945
Hiệu lực:
07/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1945
Hiệu lực:
11/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1945
Hiệu lực:
11/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/09/1945
Hiệu lực:
14/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ