Sắc lệnh 38/SL Về việc sửa đổi Điều 1 Sắc lệnh số 34 ngày 19-3-47 về uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh

Số, ký hiệu 38/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/03/1947
Ngày hiệu lực 28/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 38/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 38 NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 1 SL ngày 20-12-1946 đạt ra uỷ ban bao

Chiểu sắc lệnh số 34 SL ngày 19-3-1947 sửa đổi sắc lệnh số 1 SL ngày 20-12-1946,

Chiểu thông lệnh số 6 NV/CT ngày 28-12-1946 sửa đổi do thông lệnh số 55 NV/CT ngày 14-2-1946 sửa đổi do thông lệnh số 55 NV/CT ngày 14-2-1947 tổ chức chính quyền trong thời kỳ đặc biệt,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều thứ nhất sắc lệnh số 34 SL ngày 19-3-194 nói trên nay sửa đổi như sau:

"Điều thứ 2 sắc lệnh số 1 SL ngày 20-12-1946 nay sửa đổi như sau:

"Uỷ ban bảo vệ Khu và Tỉnh gồm có:

1 đại biểu quân sự,

1 đại biểu hành chính,

3 đại biểu nhân dân.

5 uỷ viên trên sẽ bầu lấy một uỷ viên làm chủ tịch.

"Uỷ ban bảo vệ huyện gồm có:

1 đại biểu quân sự,

1 đại biểu hành chính,

1 đại biểu nhân dân.

3 uỷ viên nói trên sẽ bầu lấy một uỷ viên làm chủ tịch.

"Uỷ ban bảo vệ xã gồm có :

Uỷ ban hành chính xã và

1 đại biểu nhân dân,

1 đại biểu quân sự

và gọi là Uỷ ban hành chính kiêm kháng chiến xã.

Chủ tịch Uỷ ban hành chính là chủ tịch của Uỷ ban hành chính kiêm kháng chiến xã."

Điều thứ hai

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ