Sắc lệnh 40/SL Về việc cho ông Nguyễn Văn Lộc chủ tịch UBHC Liên khu 3 từ chức

Số, ký hiệu 40/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/08/1957
Ngày hiệu lực 30/08/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q018-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 40/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1957

SẮC LỆNH

040/SL NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1957

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Nguyễn Văn Lộc được từ chức Chủ tịch Uỷ ban hành chính Liên khu 3 để đi nhận công tác khác.

Điều 2

Nay chỉ định:

- Ông Lê Hoàng làm quyền Chủ tịch UBHC Liên khu 3;

- Ông Lê Hoà làm Uỷ viên UBHC Liên khu 3;

- Ông Phạm Văn Hồng làm Uỷ viên UBHC Liên khu 3.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
19/07/1957
Hiệu lực:
04/08/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/07/1957
Hiệu lực:
14/09/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1957
Hiệu lực:
26/07/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/08/1957
Hiệu lực:
30/08/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ