Sắc lệnh 41/SL Về việc chỉ định ông Trần Cung làm Phó Chủ tịch UBHC khu Tả ngạn

Số, ký hiệu 41/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/08/1957
Ngày hiệu lực 30/08/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q018-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 41/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1957

SẮC LỆNH

041/SL NGÀY 30 THÁNG8 NĂM 1957

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định ông Trần Cung làm Phó chủ tịch Uỷ ban hành chính khu Tả Ngạn.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
20/07/1957
Hiệu lực:
14/09/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1957
Hiệu lực:
26/07/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/08/1957
Hiệu lực:
30/08/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ