Sắc lệnh 44 Về việc thiết lập một hội đồng cố vấn học chính

Số, ký hiệu 44
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/10/1945
Ngày hiệu lực 25/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 44
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 44 ngày 10 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc gia Giáo dục,

và sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã hiệp ý,

SẮC LỆNH

Khoản I : Nay thiết lập một Hội đồng cố vấn học chính có nhiệm vụ.

1- Nghiên cứu một chương trình cải cách các nền học nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

2- Theo rõi sự thực hành bàn chương trình ấy khi đã được Hội đồng Chính phủ duyệt y để đề nghị những điều sửa đổi cho hợp sự kinh nghiệm sư phạm cũng với tình thế chính trị, kinh tế, xã hội trong nước.

3- Giúp ý kiến cho Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục mỗi khi vị này cần đến để giải quyết những vấn đề thuộc về khoa sự phạm.

Khoản II : Hội đồng cố vấn học - chính gồm có Bộ trưởng Bộ Giáo dục làm Chủ tịch, Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia giáo dục làm thư ký và cào khoảng 30 hội viên lựa chọn trong giáo giới và trong các đoàn thể chính trị, văn hoá, phụ huynh học sinh. Việc lựa chọn, thêm bớt và thay đổi các hội viên sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục ấn định, sau khi đã hội ý kiến Hội đồng Chính phủ.

Khoản III : Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục thi hành sắc lệnh này. Những chi tiết thực hành sẽ do Bộ trưởng Bộ quốc gia giáo dục ấn định sau.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/10/1945
Hiệu lực:
24/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ