Sắc lệnh 44/SL Về việc bãi bỏ thuế môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp và các thứ thuể gián thu khác, đặt thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá

Số, ký hiệu 44/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/07/1951
Ngày hiệu lực 06/08/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 44/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1951

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 44/SL NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu các luật lệ hiện hành về thuế môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp và các thứ thuế gián thu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ thuế môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp và các thứ thuế gián thu hiện hành.

Điều 2

Nay đặt hai thứ thuế sau đây:

1- Thuế Công nghiệp và Thương nghiệp cho các hoạt động về công nghiệp và thương nghiệp.

2- Thuế hàng hoá cho các nông phẩm và công nghệ phẩm.

Điều 3

Thủ tướng Chính phủ sẽ ra các bản điều lệ tạm thời quy định thể thức tính và thu Thuế Công nghiệp và Thương nghiệp và Thuế Hàng hoá theo các nguyên tắc sau đây:

- Động viên tài lực theo khả năng đóng góp của các ngành Công thương.

- Khuyến khích những hoạt động công thương có lợi cho đời sống nhân dân, có lợi cho sản xuất và có lợi cho kháng chiến và kiến quốc.

- Thực hiện đóng góp hợp lý và giản tiện.

Điều 4

Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày ban hành những bản điều lệ tạm thời.

Điều 5

Các điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 6

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/07/1951
Hiệu lực:
25/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
30/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/07/1951
Hiệu lực:
22/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ