Sắc lệnh 44/SL Sắc lệnh cử ông Vũ Đình Khoa giữ chức Giám đốc Nha tiếp tế

Số, ký hiệu 44/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/04/1947
Ngày hiệu lực 04/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 44/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1947

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 44 NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh ngày 26 tháng 11 năm 1946 tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cử ông Vũ Đình Khoa, luật khoa cử nhân giữ chức Giám đốc Nha Tiếp tế.

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
03/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/03/1947
Hiệu lực:
28/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/04/1947
Hiệu lực:
16/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/04/1947
Hiệu lực:
01/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1947
Hiệu lực:
10/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ