Sắc lệnh 45/SL Về việc đặt một toà án binh tối cao

Số, ký hiệu 45/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/04/1947
Ngày hiệu lực 10/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 6/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 45/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 45 NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946, ấn định quy tắc Quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 163 ngày 23-8-1946, tổ chức Toà án binh lâm thời;

Chiểu sắc lệnh số 19-SL ngày 16-2-1947, tổ chức các Toà án binh khu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt mỗi toà án binh tối cao, quản hạt là toàn cõi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Điều thứ 2

Toà án binh tối cao gồm có:

- Một chánh án và 2 Hội thẩm ngồi xử;

- Một Uỷ viên Chính phủ dựng buộc tội;

- Một lục sư chép các điều tranh luận, giữ án tù hay giấy má.

Chánh án là một quân nhân hoặc một nhân viên cao cấp Bộ Quốc phòng, do Nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm.

Hội thẩm thứ nhất là một thẩm phán đệ nhị cấp, do nghị định Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm sau khi đã y hiệp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội thẩm thứ hai là một quân nhân ngang cấp hoặc thuộc cấp trên đối với bị can, do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm.

Uỷ viên Chính phủ và Lục sư đều là quân nhân thuộc cấp chỉ huy hoặc nhân viên Bộ Quốc phòng, do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm.

Điều thứ 3

Toà án binh tối cao có thẩm quyền xét xử các quân nhân từ cấp Trung đoàn Trưởng trở lên và các quân nhân thuộc những cơ quan trung ương, phạm vào:

- Một hay nhiều tội định ở Hình luật chung, theo những hình phạt định ở trong ấy;

- Một hay nhiều tội có tính cách nhà binh, định ở điều thứ 7 Sắc lệnh số 163 ngày 23-8-46, theo những hình phạt định ở điều ấy.

Điều thứ 4

Các bản án của Toà án binh tối cáo sẽ thi hành ngay, trừ những án tử hình. Khi tuyên án tử hình, Chánh án bắt buộc phải báo cho phạm nhân biết rằng y có quyền đệ đơn lên Chủ tịch Chính phủ xin ân giảm.

Điều thứ 5

Nếu có sự tranh quyền giữa Toà án binh tối cao và một Toà án Tư pháp hoặc Quân sự ấy sẽ giải quyết bởi một Hội đồng phán định thẩm. Hội đồng này gồm có:

- Đại biểu của Liên bộ Quốc phòng và Tư pháp Chủ tịch

- Chánh án Toà án binh tối cao - Hội viên

- Chánh nhất Toà Thượng thẩm -

Điều thứ 6

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành./.

                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/03/1947
Hiệu lực:
28/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/04/1947
Hiệu lực:
16/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/04/1947
Hiệu lực:
01/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/04/1947
Hiệu lực:
04/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1947
Hiệu lực:
30/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ