Sắc lệnh 46 Về việc phát hành giấy bạc ở nước Việt Nam

Số, ký hiệu 46
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/04/1946
Ngày hiệu lực 20/04/1946
Ngày đăng công báo 13/04/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 15/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 46
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc phát hành giấy bạc ở nước Việt Nam

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Các giấy bạc phát hành sau ngày 6 tháng 3 năm 1946 sẽ không được lưu hành trong toàn cõi nước Việt Nam nếu không được Chính phủ thừa nhận.

Điều thứ hai: Các thứ giấy bạc lưu hành, trái phép sẽ bị tịch thu.

Điều thứ ba: Nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ định thứ giấy bạc nào phải liệt vào hạng giấy bạc nói ở điều thứ nhất.

Điều thứ tư: Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/03/1946
Hiệu lực:
13/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/04/1946
Hiệu lực:
18/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/04/1946
Hiệu lực:
20/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/04/1946
Hiệu lực:
22/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ