Sắc lệnh 46/SL Về việc thành lập tổng cục cán bộ trực thuộc Bộ quốc phòng - tổng tư lệnh

Số, ký hiệu 46/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/10/1957
Ngày hiệu lực 31/10/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q018-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 46/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1957

SẮC LỆNH

046/SL NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1957

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 33 - SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và sắc lênh số 71 - SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 121/SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Bộ tư lệnh;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập Tổng cục Cán bộ Trực thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh.

Điều 2

Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức Tổng cục Cán bộ Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh chịu trách nhiện thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/09/1957
Hiệu lực:
29/09/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/09/1957
Hiệu lực:
04/10/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/09/1957
Hiệu lực:
19/09/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/10/1957
Hiệu lực:
07/11/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ