Sắc lệnh 47/SL Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vịnh giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục cán bộ thuộc Bộ quốc phòng

Số, ký hiệu 47/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/10/1957
Ngày hiệu lực 16/10/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q018-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 47/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1957

SẮC LỆNH

047/SL NGÀY 16 THÁNG 10NĂM 1957

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 046 - SL ngày 16 tháng 10 năm 1957 thành lập Tổng cục Cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vịnh, nguyên Chính uỷ Phân liên khu miền Đông Nam Bộ, giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh chịu trách nhiện thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/09/1957
Hiệu lực:
29/09/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/09/1957
Hiệu lực:
04/10/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/09/1957
Hiệu lực:
19/09/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/10/1957
Hiệu lực:
31/10/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ