Sắc lệnh 48 Về việc cho phép các công ty và các hãng ngoại quốc được phép tiếp tục công việc doanh nghiệp

Số, ký hiệu 48
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 09/10/1945
Ngày hiệu lực 24/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 48
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 48 ngày 9 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của Bộ Quốc dân Kinh tế,

Xét rằng sự đình trễ các ngành kinh tế có phương hại cho cuộc sinh hoạt của quốc dân,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Trong khi chờ đợi một đạo luật định rõ địa vị pháp luật của các công ty hay các hãng kỹ nghệ hoặc thương mại ngoại quốc ở Việt Nam, các công ty hay các hãng ngoại quốc hiện có, được phép tiếp tục công việc doanh nghiệp như cũ.

Điều thứ hai: Nhưng vì nền trật tự công cộng, Chính phủ Việt Nam có quyền kiểm soát, và nếu cần, có quyền đặt những ban chuyên môn để giữ nhiệm vụ đó.

Điều thứ ba: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc dân Kinh tế chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ