Sắc lệnh 48/SL Về việc chỉ định ông Hoàng Hữu Nhân làm uỷ viên UBKCHC Liên khu Việt bắc

Số, ký hiệu 48/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/08/1951
Ngày hiệu lực 30/08/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 48/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1951

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 48/SL NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 127 - SL ngày 4-11-1949 thành lập Liên khu Việt Bắc;

Chiểu sắc lệnh số 150 - SL ngày 31-12-1949 định quyền hạn Bộ Nội vụ về việc quản trị các UBKCHC;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định Ông Hoàng Hữu Nhân làm uỷ viên UBKCHC Liên khu Việt Bắc thay Ông Nguyễn Hữu Tạo đi công tác khác.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
30/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/07/1951
Hiệu lực:
22/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1951
Hiệu lực:
13/08/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1951
Hiệu lực:
20/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ