Sắc lệnh 48/SL Về việc cho phép lưu hành trong toàn cõi Việt nam những giấy bạc Việt nam 1đ, 5d, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ, 500đ

Số, ký hiệu 48/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/05/1947
Ngày hiệu lực 30/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 48/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 48 NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo sắc lệnh số 18/B ngày 31-1-1946 và số 154 ngày 13/8/1946 cho phép phát hành giấy bạc Việt Nam tại Trung ương;

Chiểu theo tình thế hiện thời;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Những giấy bạc Việt Nam sau này được phép lưu hành trong toàn cõi Việt Nam:

1 đ 00 (một đồng)

5 đ 00 (năm đồng)

10 đ 00 (mười đồng)

20 đ 00 (hai mươi đồng)

50 đ 00 (năm mươi đồng)

100 đ 00 (một trăm đồng)

500 đ 00 (năm trăm đồng)

Điều 2

Kẻ nào làm giả hay có hành động phá hoại giá trị của giấy bạc Việt Nam sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

                                                                                 Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/04/1947
Hiệu lực:
04/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1947
Hiệu lực:
10/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1947
Hiệu lực:
30/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1947
Hiệu lực:
16/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/05/1947
Hiệu lực:
15/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ