Sắc lệnh 49 Về việc bắt buộc các công văn, đơn từ, báo chí, chúc từ, vân vân phải tiêu đề "Việt nam dân chủ cộng hòa năm thứ nhất"

Số, ký hiệu 49
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/10/1945
Ngày hiệu lực 27/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 49
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 49 ngày 12 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét vì bắt đầu từ ngày 2-9-1945 nước Việt Nam đã tuyên bố độc lập cho toàn thể quốc dân và thế giới biết;

Xét vì ngày 24-8-1945 Vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị và giao chính quyền lại cho chính phủ dân chủ cộng hoà;

Xét vì cần nêu cao một kỷ nguyên mới để đánh dấu vào lịch sử nước ta, nhưng độc lập, tự do và hạnh phúc mà chính thể dân chủ cộng hoà mang lại cho dân chúng;

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý;

SẮC LỆNH

Khoản I: Các công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc tự, điếu văn, khấn vái, cúng lễ, v.v..., bắt đầu từ ngày ký Sắc lệnh này đều phải tiêu đề:

Việt Nam dân chủ cộng hoà năm thứ nhất

Khoản II: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tuyên truyền, chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/10/1945
Hiệu lực:
27/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ