Sắc lệnh 5 Về việc huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam mà Chính phủ Pháp đã cho Công ty hoả xa Vân Nam do hợp đồng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901

Số, ký hiệu 5
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/01/1946
Ngày hiệu lực 30/01/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 5 NV ngày 15 tháng 11 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi lời Tuyên ngôn độc là ngày 2 tháng 9 năm 1945 xoá bỏ hết những hiệp ước mà nước Pháp đã ký về nước Việt Nam và xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên nước Việt Nam;

Chiểu chi Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 về thể lệ trưng dụng, trưng thu và trưng tập;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính;

Sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nghiên cứu;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp ngày 24-12-1945;

RA SẮC LỆNH

Điều thứ nhất: Nay huỷ bỏ quyền khai trương (droit de concession) đường Hoả Xa Hải Phòng - Vân Nam mà Chính phủ Pháp đã cho Công ty Hoả Xa Vân Nam do hợp đồng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901.

Điều thứ hai: Các đường xe lửa Hải Phòng - Vân Nam cùng tất cả những động sản và bất động sản phụ thuộc đều là của công, nay trở lại thuộc quyền sở hữu và ứng dụng của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà (droit de propriét é et de jouis sance).

Điều thứ ba: Kể từ ngày ký Sắc lệnh này, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà lấy lại đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam mà giao cho Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính tổ chức.

Đường hoả xã ấy sẽ sáp nhập làm một với đường Hà Nội - Sài Gòn của Chính phủ (Réseau non conscédé) để cùng làm theo một chế độ.

Điều thứ 4: Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính có thể trưng tập các nhân viên của Công ty hoả xã Vân Nam cũ và trưng dụng hay trưng thu những vật liệu tài sản của Công ty ấy nếu xét ra cần thiết cho công việc tổ chức lại đường Hoả xa.

Điều thứ 5: Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ