Sắc lệnh 50/SL Về việc đặt hai thứ huy chương để thưởng cho quân đội hoặc dân quân tự vệ lập được nhiều thành tích chiến đấu: Huy chương Quân công và Huy chương chiến sĩ

Số, ký hiệu 50/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/05/1947
Ngày hiệu lực 15/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 50/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 50 NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 và sắc lệnh số 35-SL ngày 19-3-1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946 ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt hai thứ huy chương riêng để thưởng cho Quân đội hoặc dân quân, tự vệ đã lập được nhiều thành tích chiến đấu:

- Huy chương Quân công và

- Huy chương chiến sĩ.

Hai thứ huy chương này cùng thưởng cho các đơn vị quân đội, hay các đoàn thể dân quân, tự vệ.

I- HUY CHƯƠNG QUÂN CÔNG

Điều thứ 2

Huy chương Quân công có 3 hạng:

1- Huy chương quân công hạng nhất để thưởng hoặc truy tặng những người có chiến công đặc biệt hoặc tử trận trong những trường hợp vô cùng anh dũng.

2- Huy chương Quân công hạng nhì để thưởng hoặc truy tặng những người đã quả cảm chiến đấu, đã lập được công trạng, hoặc bị thương, hoặc tử trận trong những trường hợp anh dũng.

3- Huy chương Quân công hạng ba để thưởng những người đã can đảm làm tròn nhiệm vụ, làm lợi cho quân đội mình, hoặc làm tổn thương quân địch.

Huy chương quân công hạng nhất do Chủ tịch Chính phủ cấp, hạng nhì và hạng ba do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp.

(Điều thứ 46, sắc lệnh số 71 ngày 22-5-1946).

Điều thứ 3

Huy chương Quân công hạng nhất sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia đề nghị.

Huy chương Quân công hạng nhì và hạng ba sẽ do các ông Khu trưởng hoặc ông Tổng Tham mưu trưởng đề nghị.

Điều thứ 4

Trong một cuộc đại lễ, nếu có người mang huy chương quân công hạng nhất thì âm nhạc sẽ cử bài chào mừng theo bậc tướng trong quân đội. Nếu là huy chương quân công hạng nhì và hạng ba thì sẽ cử bài chào mừng theo bậc tá trong quân đội.

II- HUY CHƯƠNG CHIẾN SĨ

Điều thứ 5

Huy chương Chiến sĩ có 3 hạng : Hạng nhất, hạng nhì và hạng ba và sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra nghị định cấp thưởng.

Huy chương chiến sĩ hạng nhất và hạng nhì sẽ do các ông Khu trưởng hoặc ông Tổng Tham mưu trưởng đề nghị.

Huy chương chiến sĩ hạng ba sẽ do các cấp chỉ huy từ Trung đoàn trưởng trở lên, đề nghị.

Điều thứ 6

Huy chương chiến sĩ hạng nhất dùng để thưởng cho những người đã quả cảm chiến đấu, lập được nhiều công trạng hoặc đã bị thương trong những trường hợp hết sức khó khăn.

Huy chương chiến sĩ hạng nhì dùng để thưởng cho những người đã can đảm chiến đấu và đã lập được thành tích trong những trường hợp khó khăn.

Huy chương chiến sĩ hạng ba dùng để thưởng cho những người đã giao chiến hăng hái, đã nêu cao tinh thần kỳ luật, đáng làm gương cho anh em.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều thứ 7

Các chi tiết về nghi lễ tuyên dương, kiểu mẫu v.v... sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghị định.

Điều thứ 8

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1947
Hiệu lực:
10/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1947
Hiệu lực:
30/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1947
Hiệu lực:
16/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/05/1947
Hiệu lực:
15/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ