Sắc lệnh 54 Về việc phát hành một thứ tem bưu điện có số phụ thu 3 đ để cho quỹ "Cứu tế quốc gia"

Số, ký hiệu 54
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/04/1946
Ngày hiệu lực 09/05/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 18/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 54
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1946

SẮC LỆNH

Về phát hành Tem thơ có phụ thu “dân sinh”

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo lời đề nghị của ông Chủ tịch cơ quan Cứu tế Y tế xã hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Cho phép in lên các tem bưu điện có chân dung Bảo Đại và Nam Phương (hạng tem giá cũ 0 đ 06, giá mới 0 đ 03) ngoài chữ Việt Nam dân chủ cộng hoà, hai chữ dân sinh và số phụ 3 đ 00.

Điều thứ hai: Số phụ thu về các tem đó sẽ nộp vào ngân khố tài khoản "Cứu tế quốc gia".

Điều thứ ba: Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, Tài chính, Xã hội chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/04/1946
Hiệu lực:
22/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/04/1946
Hiệu lực:
25/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/04/1946
Hiệu lực:
28/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/04/1946
Hiệu lực:
01/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/04/1946
Hiệu lực:
07/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1946
Hiệu lực:
24/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ